GDPR

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Contact referitor la Regulamentul General privind Protectia Datelor GDPR: alexandru.ionascu@tevi-laminate.ro Tel: 0729.00.66.24

Stimați parteneri NIMFA-COM SRL,

Vă informăm prin prezentul document, în cadrul obligației de informare extinse în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR), că, în cadrul relației noastre de afaceri existente cu întreprinderea dvs., stocăm și păstrăm date specifice întreprinderii, cum ar fi adresa, numere de telefon, date de contact, persoane de contact, CIF și date cu privire la procesul nostru comercial (oferte comerciale, avize de expediție, facturi, etc.). Aceste date sunt utilizate și stocate pentru desfășurarea raporturilor noastre comerciale, nu sunt utilizate în alte scopuri și nu sunt puse la dispoziția altor părți pentru alte utilizări.

Datele sunt protejate în cadrul întreprinderii noastre prin măsurile tehnice și organizatorice necesare, care asigură confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și rezistența permanentă ale sistemelor de prelucrare.

Vă informăm că vom continua să stocăm datele rezultate de acest tip și pe viitor. Dacă nu sunteți de acord cu acest lucru, puteți să vă exprimați opoziția sau rezervele dvs. prin e-mail la adresa: alexandru.ionascu@tevi-laminate.ro.

Puteți să accesați și politica noastră privind protecția datelor la adresa: https://www.tevi-laminate.ro.

Cu respect,

Echipa SC NIMFA-COM SRL

Informare privind protecția datelor cu caracter personal.

În atenția partenerilor contractuali (persoane juridice) cât și a reprezentanților legali, împuterniciți sau persoane de contact ai partenerilor contractuali.

Stimată doamnă /Stimate domn,

S.C. NIMFA-COM S.R.L. cu sediul social în București, strada Răcari, nr.12A, Sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului al Municipiului București cu nr. J40/1354/1992, CUI RO3023289, Cod IBAN: RO78.BACX.0000.0015.0686.2000 deschis la Unicredit Țiriac Bank, e-mail office@tevi-laminate.ro reprezentată de către dl. IONASCU VASILE în calitate de Administrator.

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date şi abrogarea Directivei 95/46/CE, vă transmitem acest document pentru a vă detalia când și de ce vă prelucrăm datele cu caracter personal, cum le folosim, condițiile în care le putem divulga altora și cum le stocăm în condiții de siguranță. Dacă aveți orice întrebare privind modalitatea în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, ne puteți contacta la adresa de e-mail office@tevi-laminate.ro.

Vă prelucrăm date cu caracter personal în scopuri determinate, având în vedere calitatea dumneavoastră de reprezentant legal, împuternicit sau persoană de contact, vă prelucrăm datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

-executarea contractului încheiat cu entitatea juridică în numele căreia acționați;

-conformarea cu normele, reglementările legale, codurile de conduită sau ghidurile aplicabile sau în vederea aplicării legii și cooperării cu autoritățile competente (inclusiv, dar fără a ne limita la, autoritățile fiscale și judiciare).

Vă prelucrăm datele cu caracter personal în vederea executării contractului (care include și interacțiunile anterioare semnării acestuia) cu entitatea juridică în numele căreia acționați și pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale în calitate de parte contractantă. Datele cu caracter personal prelucrate, constau, în principal, din: (i)nume și prenume; (ii) adresa de e-mail; (iii) număr de telefon etc.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt divulgate altor terțe părți.

Pentru a facilita desfășurarea activităților în legătură cu scopurile prelucrării detaliate anterior, comunicăm aceste date către terți, incluzând partenerii noștri, de exemplu, către: -alte părți contractante și băncile acestora, în legătură cu orice tip de transfer de fonduri;

-furnizori de servicii operaționale, precum servicii de curierat, telecomunicații, IT, plăți, prelucrare, formare, stocare, arhivare, servicii de investigații aferente asistenței pentru clienți;

-orice partener de afaceri, investitor, cesionar (actual sau potențial) pentru a facilita tranzacțiile cu active comerciale (care pot include o fuziune, achiziție, datorie sau vânzare de bunuri);

-consilieri profesioniști, precum auditori sau avocați;

-autorități de reglementare, organe profesionale și/sau autorități publice pentru a ne conforma reglementărilor aplicabile.

Nu vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în afara Spațiului Economic European decât dacă este strict necesar pentru derularea contractului și doar cu respectarea prevederilor legale în vigoare, aplicând măsuri de protecție adecvate și notificându-vă atunci când este cazul.

Drepturile persoanei vizate cu privire la prelucrarea datelor

În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

• Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate ‑ însemnând dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că prelucrăm sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, accesul la datele respective și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens utilizând datele de contact de mai jos;

• Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ‑ însemnând posibilitatea de a ne solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră în anumite cazuri, prin adresarea unei solicitări în acest sens utilizând datele de contact de mai jos;

• Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării ‑ însemnând dreptul de obține din partea noastră restricționarea prelucrării în anumite cazuri, respectiv atunci când (i) considerați că datele prelucrate de noi sunt inexacte, până la rectificarea acestora; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să vă ștergem datele; (iii) operatorii nu mai au nevoie de datele cu caracter personal în scopurile mai sus menționate, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă drepturile legitime ale Operatorilor prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;

• Dreptul de a vă retrage consimțământul asupra prelucrării ‑ în cazul în care aceasta se bazează pe consimțământul dumneavoastră, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până la acel moment;

• Dreptul de a vă opune prelucrării ‑ însemnând dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea (i) se întemeiază pe interesele legitime ale Operatorilor ori (ii) este făcută în scopul comunicărilor de marketing direct, implicând crearea de profiluri;

• Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare ‑ însemnând dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau v-ar afecta într-o măsură semnificativă;

• Dreptul la portabilitatea datelor ‑ însemnând posibilitatea de a solicita mutarea, copierea sau transferul datelor dumneavoastră existente în baza noastră de date către o altă bază de date, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, doar în cazurile în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate;

• Dreptul de a depune plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

• Dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

Nu facem o prelucrare automată a datelor dumneavoastră cu caracter personal

Perioada de păstrare

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada de timp necesară conformării cu obligațiile legale specifice domeniului nostru de activitate sau conform termenelor de prescripție aplicabile (de exemplu, 3 ani de la data încetării relației contractuale) sau pentru respectarea obligațiilor de arhivare impuse de legislația aplicabilă (de exemplu, celei specifice domeniului financiar-contabil).

Securitatea datelor cu caracter personal

Societatea va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau aruncării neautorizate, precum și a altor riscuri similare.

Cu respect,

SC NIMFA-COM SRL